BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Goltijin Dujinn
Country: Dominica
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 17 December 2009
Pages: 21
PDF File Size: 14.70 Mb
ePub File Size: 5.13 Mb
ISBN: 846-5-27478-272-8
Downloads: 84424
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akikazahn

Het afleggen van de eed geschiedt door voorlezing van de tekst van het formulier bedoeld in artikel 2 door de persoon ten overstaan van wie de eed wordt afgelegd, waarna de persoon die de eed aflegt woordelijk uitspreekt: Met deze omschrijving van het begrip geschiktheid beoogt de toezichthouder nog meer dan voorheen expliciet tot uitdrukking te brengen dat elk van de drie elementen kennis, vaardigheden en professioneel gedrag essentieel is bij de toetsing van geschiktheid van een beleidsbepaler.

Diversity The AFM believes that it is important to ensure diversity in the financial sector. Het is niet uitgesloten dat dit na evaluatie van deze beleidsregel plaatsvindt. Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming; beheerder van een beleggingsinstelling: Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Policy Rule on Suitability has entered into effect | juli | AFM

Dit leidt tot de vorming van structurele toezichtantecedenten. De toezichthouder wordt door de onderneming van deze wijziging op de hoogte gesteld en de onderneming stuurt een ondertekend meldingsformulier voorgenomen benoeming van de nieuwe CFO op. Op elk moment van toetsing geldt voor beleidsbepalers van ondernemingen in groep A, en in geval van beleidsbepalers van ondernemingen in groepen B en C na vergunningverlening, dat geschikthsid moeten voldoen aan de vier onderwerpen A tot en met D van geschiktheid, zoals genoemd in onderdeel 1.

Indien wordt voldaan aan de vereisten van onderdeel 2. Het formuleren van gezamenlijk beleid, zoals deze beleidsregel, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn of haar handelen invloed heeft op geschkitheid belangen van stakeholders.

  INDICA VISTA QUADRAJET MANUAL PDF

Het aftreden van een beleidsbepaler geschiktheis de overige beleidsbepalers niet automatisch ongeschikt. Day to day policymakers and co-policymakers will be tested on integrity and suitability as set out above. Pensioen is voor veel deelnemers ingewikkeld.

The Netherlands

Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. Met hun opmerkingen is rekening gehouden in deze regeling. Het is niet eenvoudig een harde grens te trekken tussen de drie elementen van geschiktheid. Suitability For the suitability screening of a proposed management or supervisory board member, the relevant regulator assesses whether a nominee displays the relevant and appropriate knowledge, skills and professional behaviour to perform the job.

Een taakverdeling tussen beleidsbepalers van ondernemingen als bedoeld in onderdeel 2. The term ‘expertise’ is replaced by ‘suitability’. Zo is de tekst van de eed of belofte voorgeschreven, alsmede welke personen bij het afleggen aanwezig moeten zijn. Heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en legt hierover verantwoording af. De toezichthouder toetst individuele beleidsbepalers op geschiktheid, niet het bestuur of een ander collectief van alle beleidsbepalers tezamen.

Deze verplichting gold op grond van de Wtt reeds voor interne toezichthouders commissarissen van trustkantoren.

Een voorbeeld is een onderneming met slechts twee beleidsbepalers en geen andere personen. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen. De nalevingskosten komen hiermee op Dit geldt voor zover het betrekking heeft op de beleidsrregel en verantwoordelijkheden van een beleidsbepaler van een onderneming ook voor professioneel gedrag.

Beleidsregel geschiktheid 2012

Een gezamenlijk panel van DNB en de AFM zal hiertoe met enige regelmaat bijeenkomen om verschillende cases zowel relatief eenvoudige als meer complexere toetsingen door te spreken.

Dat betekent daarnaast dat een persoon die door de toezichthouder geschikt wordt bevonden voor een bepaalde functie niet automatisch geschikt wordt bevonden voor een andere functie, al dan niet binnen de onderneming. Hierbij spelen zwaarte en ouderdom van de andere informatie of een ander antecedent een belangrijke rol. Turn on more accessible mode. Personen als bedoeld in de artikelen 3: Education, work experience beleidsrfgel competences of the nominee are considered for this purpose.

  CAMPO CONSERVATIVO Y DISIPATIVO PDF

Variabelen van toetsing Toon relaties in LiDO.

Van de Chief Risk Officer CRO wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij of zij diepgaande kennis heeft inzake risicomanagement. Daarnaast schrijft de wet in artikel 4: The introduction of this suitability requirement does not comprise any substantive amendment.

Het voorlezen van de tekst van de eed of belofte vindt plaats door de persoon ten overstaan van wie de eed of belofte wordt afgelegd de persoon in een hogere functie dan wel een bestuurslid van de branche- of beroepsorganisatie.

Op dat moment worden die beleidsbepalers getoetst op basis van de criteria in deze beleidsregel. Hij of zij is niet alleen bekend met zulke zaken, maar is ook in staat te onderkennen of die zaken binnen de organisatie voldoende aandacht hebben.

Governance, organisation and communication This includes the direction of processes, areas of responsibility and employees, compliance and enforcement of generally accepted social, ethical and professional standards, such as timely, correct and clear notification to customers grschiktheid the supervisor.

Een beleidsbepaler van een aanbieder van krediet, beleggingsonderneming, met uitzondering van de verbonden agent, beheerder van beleggingsinstellingen, beleggingsmaatschappij en bewaarder, wordt bij aantreden geacht geschikt geschhiktheid zijn als bedoeld in onderdeel 1. Artikel 6 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Voor alle ondernemingen in groep B en C geldt dat algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis moet zijn opgedaan maximaal vijf jaar voorafgaand aan beleidsrfgel moment van toetsing.

In die hoedanigheid had hij miljoen euro onder beheer. Het niet opstellen van de jaarrekening is echter een ernstigere overtreding. I De aanhef van artikel 2.

Back to top