EUROPEES ARRESTATIEBEVEL PDF

//JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. Europees arrestatiebevel translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. Dutch to English translation results for ‘Europees arrestatiebevel’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, .

Author: Vogor Feshicage
Country: Cape Verde
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 21 October 2004
Pages: 459
PDF File Size: 18.93 Mb
ePub File Size: 9.70 Mb
ISBN: 381-1-95794-419-8
Downloads: 50678
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakadal

Artikel 14 Horen van de gezochte persoon Indien de aangehouden persoon niet instemt met zijn overlevering als bedoeld in artikel 13, heeft hij het recht overeenkomstig het nationale recht van de uitvoerende staat door de uitvoerende rechterlijke autoriteit te worden gehoord. Iedere lidstaat staat, tenzij hij gebruikmaakt van de mogelijkheid tot weigering wanneer om de doortocht van een onderdaan of een ingezetene met het oog op de uitvoering van een straf wordt verzocht, de doortocht over zijn grondgebied toe van een gezochte persoon die wordt overgeleverd, mits aan deze lidstaat informatie is verstrekt over: Artikel 23 Termijn voor overlevering van de persoon 1.

Unofficial document for media use, not binding on the Court of Justice. Voeg deze pagina toe aan Twitter. De lidstaat die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, stelt het secretariaat-generaal van de Raad in kennis van de gegevens met betrekking tot de centrale autoriteit en. De afstand wordt verkregen onder omstandigheden arrestatieevel blijkt dat de betrokkene uit vrije wil handelt en zich volledig bewust is van de gevolgen.

Artikel 25 Doortocht 1. De instemming kan in beginsel niet worden herroepen. Artikel europefs Uitvoering 1.

EUR-Lex Access to European Union law

Wanneer een persoon wordt aangehouden op grond van een Europees aanhoudingsbevel, beslist de uitvoerende rechterlijke autoriteit of betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het recht van de uitvoerende lidstaat. Dit kaderbesluit is niet van toepassing wanneer het vervoer door de lucht plaatsvindt en er geen tussenlanding is voorzien. Artikel 7 Inschakeling van de centrale autoriteit 1. Wanneer de plaats waar de persoon zich bevindt bekend is, kan de uitvaardigende rechterlijke autoriteit het Europees aanhoudingsbevel rechtstreeks toezenden aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit.

Alterations to the circumstances of time and place are allowed under certain conditions. Het Europees aanhoudingsbevel is een rechterlijke beslissing die door een lidstaat wordt uitgevaardigd met het oog op de aanhouding en de overlevering door een andere euroees van een persoon die gezocht wordt met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf of maatregel. Tot overlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel kunnen leiden, onder de voorwaarden van dit kaderbesluit en zonder toetsing van de dubbele strafbaarheid van het feit, arrestatiebsvel navolgende strafbare feiten, indien daarop in de uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel staat met een maximum van adrestatiebevel minste drie jaar en zoals omschreven in het recht van de uitvaardigende lidstaat: De op het europses van de uitvoerende lidstaat voor de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel gemaakte kosten worden door deze lidstaat gedragen.

  GIDS PROPORTIONALITEIT PDF

De overeenstemming wordt schriftelijk vastgelegd en de voorwaarden zijn bindend voor alle autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat. De toestemming wordt verleend indien het strafbaar feit waarvoor zij wordt verzocht op zichzelf de verplichting tot overlevering overeenkomstig de bepalingen van dit kaderbesluit meebrengt. The mechanism of the European arrest warrant is based on a high level of confidence between Member States.

Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de instemming en, in voorkomend geval, de afstand, als bedoeld in lid eudopees, wordt verkregen onder omstandigheden waaruit blijkt dat de betrokkene uit vrije wil handelt en zich volledig bewust is van de gevolgen.

The Court recalls that the Framework Decision has the objective of creating a judicial area of freedom, security arresyatiebevel justice on arresstatiebevel basis of mutual recognition and of speeding up judicial cooperation.

Wanneer een lidstaat in uitzonderlijke omstandigheden de in dit artikel gestelde termijnen niet kan naleven, stelt hij Eurojust daarvan in kennis, samen met de redenen voor de vertraging. Artikel 15 Beslissing over de overlevering 1.

Voeg deze euro;ees toe aan Google Plus. In Finland kan de instemming met overlevering en, in voorkomend geval, de uitdrukkelijke afstand van het recht op het in artikel 27, lid 2, bedoelde “specialiteitsbeginsel” worden herroepen.

Artikel 27 Eventuele vervolging wegens andere strafbare feiten 1. Lid 2 is niet van toepassing in gevallen waarin: Indien twee of meer lidstaten ten aanzien van eenzelfde persoon een Europees aanhoudingsbevel hebben uitgevaardigd, houdt de uitvoerende rechterlijke autoriteit bij het nemen van haar beslissing over welk van deze aanhoudingsbevelen ten uitvoer zal worden gelegd, rekening met alle omstandigheden en met name met de ernst van de strafbare feiten en de plaats waar ze arrestatiegevel gepleegd, met de data van de onderscheiden Europese aanhoudingsbevelen alsmede met het feit europeees het bevel is uitgevaardigd ter fine van een strafvervolging of voor de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel.

Indien de uitvoerende lidstaat de gezochte persoon door omstandigheden buiten de macht van enige lidstaat niet binnen de arrestatieevel lid 2 gestelde termijn kan overleveren, nemen de uitvoerende en de uitvaardigende rechterlijke autoriteit onmiddellijk contact met elkaar op en wordt in onderlinge overeenstemming een nieuwe datum voor de overlevering vastgesteld.

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex. De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan met het oog op een beslissing als bedoeld in lid 1 advies van Eurojust inwinnen 9. The Court notes that arrestatjebevel requested person is considered to have been finally judged in respect of the same acts where, following criminal proceedings, further prosecution is definitively barred or the person is finally acquitted.

Die gegevens zijn bindend voor alle autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat. This site uses cookies to improve your browsing experience. De voorwaarden en de duur van de tijdelijke overbrenging worden in onderlinge overeenstemming tussen de uitvaardigende en de arrestatiegevel rechterlijke autoriteit vastgesteld.

  ECONOMIC ZOOLOGY SHUKLA UPADHYAY PDF

Europees Arrestatiebevel project ()

Inhoudsopgave Samenvatting van Wetgeving. De afstand wordt gedaan ten overstaan van de bevoegde rechterlijke autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat en wordt opgetekend in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt overeenkomstig het nationaal recht van die staat.

In het Europees aanhoudingsbevel worden overeenkomstig het als bijlage bij dit kaderbesluit gevoegde model de navolgende gegevens vermeld: Inthat court issued a European arrest warrant in respect of Mr Mantello, alleging that between and he had participated in organised drug trafficking in a number of Italian towns and in Germany. The Court of Justice does not decide the dispute itself. Wanneer een gezochte persoon wordt aangehouden, stelt de bevoegde uitvoerende rechterlijke autoriteit hem, overeenkomstig haar nationaal recht, in kennis van het bestaan en de inhoud van het Europees aanhoudingsbevel en van de mogelijkheid om met overlevering aan de uitvaardigende rechterlijke autoriteit in te stemmen.

De uitvoerende rechterlijke autoriteit stelt de uitvaardigende rechterlijke autoriteit in kennis van de beslissing inzake het aan het Europees aanhoudingsbevel gegeven gevolg. Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten – Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit Publicatieblad Nr.

Europees Arrestatiebevel project

Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan, nadat zij tot tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel heeft besloten, de overlevering van de gezochte persoon uitstellen opdat betrokkene in de uitvoerende staat kan worden vervolgd of, indien hij reeds is veroordeeld, aldaar een straf kan ondergaan wegens een ander feit dan het in het Europees aanhoudingsbevel bedoelde feit.

Het secretariaat-generaal van de Raad eurppees de lidstaten en de Commissie de gegevens mee die het overeenkomstig artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 2, artikel 13, lid agrestatiebevel, en artikel 25, lid 2, ontvangt. Onverminderd lid 1 wordt een persoon die op grond van een Europees aanhoudingsbevel is overgeleverd, niet aan een derde staat uitgeleverd zonder toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de gezochte persoon heeft overgeleverd.

Totdat de overlevering is uitgevoerd, kan de instemming overeenkomstig het nationaal ardestatiebevel worden herroepen. Arrestatiebveel lidstaten geven de Raad en de Commissie ook kennis van iedere nieuwe in de tweede alinea bedoelde overeenkomst of regeling, binnen drie maanden na de ondertekening daarvan. EU-landen hypocriet over grensbewaking. Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten – Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit – Hoofdinhoud.

Artikel 11 Rechten van de gezochte persoon 1. He subsequently served a prison sentence of 10 months and 20 days.

Back to top