INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Gak Sagami
Country: Egypt
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 27 March 2009
Pages: 32
PDF File Size: 1.98 Mb
ePub File Size: 5.22 Mb
ISBN: 307-6-69897-912-7
Downloads: 61375
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gahn

Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Every Contracting Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization. Artikel 7 Toon relaties in LiDO. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, | Open Library

Artikel 25 Toon relaties in LiDO. Zij mogen noch hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van beide Verdragsluitende Partijen hebben noch in hun dienst staan. Revision Conference Article VI. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be bepalinen in the instrument, after its deposit.

Bijzondere bepalingen Toon relaties in LiDO. Indien bij de werkzaamheden volgens artikel 4 de Bondsrepubliek Duitsland ten behoeve van het vaarwater naar Emden een oplossing verlangt, die verder gaat dan hetgeen voor het afwenden van nadelige gevolgen voor het vaarwater naar Ip noodzakelijk is, dient zij een bijdrage te leveren ter grootte van de daaruit voortvloeiende extra kosten. The present Convention shall remain open for signature until 1 June and shall thereafter remain open for accession.

Iedere Verdragsluitende Partij kan na de opzegging een beroep doen op de in artikel 13 e. The Organization shall convene a Conference of Contracting Parties for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both a the request of not less than one-third of the Contracting Parties.

COLREG – :: voorheen

De opsporingsambtenaren zijn verplicht de autoriteiten van de bevoegde Verdragsluitende Partij belast met toezicht op de naleving der wettelijke voorschriften onverwijld mededeling te doen van hun bevindingen alsmede hun eventuele processen-verbaal en andere bewijsstukken over te leggen. Tevens in herinnering brengend dat zij bij resolutie A.

  ANAMMOX BACTERIA FROM DISCOVERY TO APPLICATION PDF

Geschiedenis Artikel 19 Toon relaties in LiDO. The Government of the Republic of Cuba considers that the application of the provisions contained in article III of the Convention is at variance with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples contained in resolution XV adopted by the General Assembly of the United Nations bspalingen 14 Decemberwhich proclaims the necessity of putting a speedy and unconditional end to colonialism in all voorkomign forms and manifestations.

Zie voor wijzigingen rubriek J van Trb. De vertegenwoordigers van de beide havenbesturen zullen tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen om elkaar op de hoogte te stellen van de voorgenomen investeringen en internaationale andere vraagstukken van het havenbedrijf der beide havens te bespreken teneinde de capaciteit van hun havens overeenkomstig hun geografische ligging zo goed mogelijk te benutten en investeringen die in strijd zouden zijn met een zinvolle bedrijfs- en verkeerspolitiek te vermijden.

Inhoudsopgave

Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’.

Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen aanvarinyen verkeersmaatregelen.

De audit van alle Verdragsluitende Partijen: Opnieuw bevestigende de hartelijke betrekkingen tussen Hun Staten, alsmede in het bijzonder de historische, sociale, economische en culturele banden tussen de volken van de Nederlandse Bepallingen en Venezuela.

Indien de toepassing van artikel 32 tot gevolg bepalingeb dat ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid bij voorkomijg noch het Duitse noch het Nederlandse recht geldt, wordt de plaats van de aanvaring beschouwd te zijn gelegen binnen zowel Duits als Nederlands gebied; de eisende partij heeft de keus tussen de volgens het Duitse en de volgens het Nederlandse recht bevoegde gerechten.

  10WBC REZEPTE PDF

Indien voorwerpen in de buurt van de Nederlandse kust, in het gebied ten zuiden van de Geisedam of op de tot de Bocht van Watum gerekende delen van de zandbanken aanspoelen, dient het Nederlandse recht te worden toegepast; in het overige deel van de Eemsmonding wordt op strandgoed het Duitse recht toegepast. Indien de Nederlandse Antillen geen vaar- of luchtwegen instellen, mag het recht van doortocht worden uitgeoefend langs de voor de internationale vaart gebruikelijke routes.

Die, na hun in behoorlijke en goede vorm bevonden volmachten te hebben uitgewisseld, zijn overeengekomen als volgt: Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, Indien een Nederlands of Duits vaartuig in aanvaring komt met een vaartuig van een derde land, bepzlingen is ten aanzien van het politieonderzoek, het onderzoek van het ongeval en de strafvervolging slechts die Verdragsluitende Partij bevoegd wier vaartuig bij het ongeval is betrokken.

Rule 41 Verification of compliance a. Artikel 17 Toon relaties in LiDO. Ibternationale Toon relaties in LiDO. Artikel 53 Toon relaties in LiDO. Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Behoudens het bepaalde in artikel 4, achtste lid, zal elke Hoge Verdragsluitende Partij de noodzakelijke maatregelen treffen teneinde het zeemilieu te beschermen tegen vervuiling in de zeegebieden waarop dit Verdrag betrekking heeft.

Equally, while noting voprkoming Argentine reference to the provisions of Article IV of the Antarctic Treaty signed at Washington on 1 Decemberthe Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have no doubt as to the sovereignty of the United Kingdom over the British Vxn Territory, and to the right to extend the application of the treaties in question to that Territory.

Artikel 21 Toon relaties in LiDO. Artikel 18 Toon relaties in LiDO.

Back to top